Zawieszenia sportowe najwyższej jakości

RODO

Szanowni Państwo,

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r., na terenie całej Unii Europejskiej będą stosowane przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (”RODO”), pragniemy przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania przez naszą spółkę danych osobowych, a także o przysługujących Państwu w związku z tym uprawnieniach:

Dane Administratora
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma BEST DESIGN Janecki Łukasz nr REGON 240898073, nr NIP: 7722142931 (dalej: „Administrator” lub „my”). W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w tym w celu realizacji Państwa praw, prosimy o kontakt z wyznaczonym przez Administratorem adresem email: sklep@mapet-tuning.com

Dane osobowe
Niniejszą klauzulę informacyjną kierujemy do Państwa czyli naszych klientów, których dane otrzymaliśmy w celu zawarcia i wykonania umowy. Dane dotyczące naszych klientów to przede wszystkim imię i nazwisko, dane adresowe (kod pocztowy, miejscowość, kraj, ulicę, nr domu / mieszkania), numer telefonu, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres korespondencyjny, numery posiadane we właściwych rejestrach NIP lub REGON, numer PESEL, adres email, numer telefonu, numer rachunku bankowego. Jeżeli chodzi o dane współpracowników i pracowników naszych kontrahentów to może to być w szczególności imię i nazwisko, stanowisko służbowe adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu, numer dowodu tożsamości. W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a nami, podanie danych określonych powyżej było niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz jej wykonania. W przypadku, gdy nie zawierali Państwo umowy bezpośrednio z nami, podanie nam danych osobowych mogło być Państwa obowiązkiem wynikającym z relacji służbowej lub innej pomiędzy Państwem, a naszym kontrahentem. Konsekwencją niepodania danych mógł być brak możliwości wykonania określonych działań związanych z wykonaniem  zawartych przez nas umów).

Cel, okres przechowywania oraz podstawa przetwarzania danych
Państwa dane osobowe są przetwarzane w poniższych celach:

  1. zawarcie i wykonanie Umowy (jeżeli są Państwo jej stroną)- przez czas trwania Umowy oraz rozliczeń po jej zakończeniu, (podstawą jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania Umowy),
  2. realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze np. przechowywanie faktur i dokumentów księgowych, dokonywanie rozliczeń podatkowych - przez czas określony przepisami prawa (podstawą takiego przetwarzania będą obowiązujące przepisy prawa),
  3. wewnętrzne cele administracyjne Administratora, obejmuje to w szczególności tworzenie statystyk, raportowanie, planowanie rozwoju usług – przez czas niezbędny do realizacji tych celów, maksymalnie przez okres 10-ciu lat od daty zakończenia świadczenia usług w przypadku danych służących do obsługi i realizacji zamówienia oraz 6-ciu lat w przypadku informacji rozliczeniowych (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora),
  4. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - przez okres przedawnienia się roszczeń wynikających z Umowy (podstawą takiego przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy Administratora),
  5. w czasie korzystania ze strony www mogą być pobierane informacje, takie jak: adres IP przypisany do komputera Klienta, adres IP zewnętrzny dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Ponadto od Klienta mogą być gromadzone dane nawigacyjne, informacje dotyczące odnośników, linków, z których Klient klika podejmując czynności na stronie www (prawnie uzasadniony interes polegający na ułatwieniu korzystania z usług , które są świadczone drogą elektroniczną),
  6. marketing bezpośredni, w tym przesyłanie Państwu treści o charakterze marketingowym i promocyjnym, tj. oferty handlowe, informacje na temat organizowanych przez Administratora akcjach promocyjnych i wydarzeniach związanych z jego działalnością -  do czasu złożenia sprzeciwu (podstawą przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy Administratora).


Sprzeciw wobec działań marketingowych
Sprzeciw wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego mogą Państwo wnieść bezpłatnie i w dowolnym momencie do Administratora mailowo pod adresem: sklep@mapet-tuning.com

Przysługujące Państwu prawa
Posiadają  Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w przypadku przetwarzania danych przez Administratora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu). W celu realizacji wymienionych praw prosimy o kontakt z Administratorem mailowo pod adresem: sklep@mapet-tuning.com
Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają Państwo, że Administrator narusza Państwa prawa w zakresie danych osobowych.

Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być pracownicy oraz współpracownicy Administratora, podmioty wspomagające Administratora w prowadzonej przez niego działalności w tym zapewniające obsługę IT, świadczące usługi telekomunikacyjne, dostarczające infrastrukturę IT (serwery), świadczące usługi kurierskie, pocztowe, marketingowe, archiwizacyjne, audytorskie, prawne oraz inne podmioty upoważnione przez Administratora lub które na podstawie obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych.

Dobrowolność podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy jest niezbędne, bez nich nie byłoby możliwe zawarcie i wykonanie umowy z Administratorem.
W przypadku podania przez Państwa danych w celu nawiązania lub utrzymywania relacji biznesowych, podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Profilowanie
Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w wyniku profilowania, wywołujących wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających.

Kontakt:

BEST DESIGN Janecki Łukasz (HRsprings.pl)

Przemysłowa 1

98-330 Pajęczno


Tel : (+48) 793 310 003

wyślij wiadomość